Emark.hu Online Áruház

Általános Szerződési Feltételek

2016.08.30.

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák, a Zamur  Kft., mint szolgáltató – továbbiakban Szolgáltató – által üzemeltetett Emark Online Áruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak azután vegye igénybe szolgáltatásainkat, miután figyelmesen elolvasta az Általános Szerződési Feltételeket, minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti Önmagára nézve!

 

1. A Szolgáltató adatai:

1. 1. Név: Zamur Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. Székhely: 2053 Herceghalom,Thallóczy u 24-26.

1.3. Tel: +36-20 9 610 471

1.4. Fax.: +36-23 337 554

1.5. E-mail: moharos@lay-hungary.hu

1.6. Adószám:11811000-2-13

1.7. Cégjegyzékszám: 13-09-165915

1.9. Számlavezető bank: Unicredit Bank

1.10. Bankszámlaszám: 10918001-00000052-80240049

1.11. A cég képviselője, ügyvezető igazgatója:Moharos Andrea

1.12. Az áruház nyelve: magyar

1.13. Tárhelyszolgáltató: Megegyezik a honlap üzemeltetőjével, tartalomszolgáltatóval.

1.14. Az áruház pénzneme: HUF (Forint), kiskereskedelmi partnereink bruttó árakat találnak.

Az Emark tartalmi és grafikai elemeivel kapcsolatban a Zamur Kft  minden jogot fenntart, annak részben vagy egészben történő másolása tilos!

 

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. A Felek közötti szerződés létrejötte:

Jelen üzlethelyiségen kívüli és mint távollevők között létrejött szerződés az Emark Online Áruház – továbbiakban Szolgáltató – és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél – a továbbiakban Ügyfél – jogait és kötelezettségeit szabályozza.(Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). A szerződés a Szolgáltató weboldalán leadott elektronikus megrendeléssel jön létre, és azon a napon lép hatályba, amikor a megrendelésről a Szolgáltató az Ügyfél e-mail címére elküldi megrendelés-visszaigazolását.

 

2.2. A Felek közötti szerződés hatálya:

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely az Emark weboldalán keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

 

2.3. Rendelkezésre állás:

A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így a későbbiekben nem kereshető vissza. Azonban az Emark működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén az Emark elérhetőségein a Szolgáltató munkatársai minden esetben az Ügyfél rendelkezésére állnak!

 

2.4. A szerződés jogi háttere:

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet erre vonatkozó rendelkezéseire. Az érvényben lévő jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.5. A szerződés módosítása:

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani a hatályos jogi szabályozásoknak megfelelően. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

2.6. A z Emark Online Áruház, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme:

Az Emark  Online Áruház, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelem alatt áll, bármilyen engedély nélküli felhasználása polgári peres eljárást von maga után.

 

2.7. A szerződés megszűnése:

A szerződés a termék átadásával és az ellenérték kifizetésével szűnik meg.

 

3. Adatkezelés:

A z Emark termékek forgalmazásával foglalkozó Emark kiemelten fontosnak tartja az Ügyfelei által rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelmét, és azok bizalmas kezelését. Ennél fogva kijelenti, hogy az adatok kezelése és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége során, minden esetben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. Az érvényben lévő, hatályos jogszabályok előírásait betartja, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat figyelembe veszi, valamint az adatvédelmi biztos honlapját is mintának tekinti az adatvédelmi gyakorlat kialakítása során. A honlapon nyújtott szolgáltatások minden esetben, minden személy számára biztosítják a személyes adatok védelméhez való, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alkotmányos jogokat.

 

3.1. Adatkezelés és felhasználói érdekek védelme:

A Szolgáltató a honlapját úgy alakította ki, hogy az megfeleljen a webáruházakra vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek. Ennek során arra törekedett, hogy az Ügyfelek személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az ő rendelkezéseiknek megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi előírások betartásával történjen.

Az Ügyfél a weboldalt ingyenesen, személyes adatai megadása nélkül látogathatja, azonban bizonyos szolgáltatásaink igénybevételéhez alapvető demográfiai és személyes jellegű adatokra – azokra az adatokra, amelyek az Ügyfél személyével kapcsolatba hozhatók, így például: név, cím, telefonszám, e-mail cím – szükség van. Személyes adatait azonban az Ügyfél személyes beleegyezése nélkül, a Szolgáltató harmadik fél részére semmilyen esetben nem szolgáltatja ki.

 

3.2 Személyes adatok kétféle módon kerülhetnek az Emark rendszerébe:

1. Az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben, az Ügyfél által használt számítástechnika eszközön és böngészőprogramon keresztül keletkező technikai adatok által, melyek automatikusan képződnek az Emark  számítógépes rendszerében.

2. Ha az Ügyfél önszántából, saját kezűleg adja meg regisztráció és számlázási nevét, elérhetőségét és egyéb adatait, mikor a honlap használata során személyesen lép kapcsolatba a honlappal..

 

3.3. Személyes adatok kezelése:

Az Emark honlapján igénybe vehető szolgáltatások (vásárlás, információadás,)  tekintetében az ott bekért szöveg-felismerési feladat az automaták általi regisztráció kiszűrését szolgálja, amivel a Szolgáltató biztosítani kívánja rendszerében, hogy csak természetes személyek regisztráljanak, illetve jelentkezzenek szolgáltatásaira. Azonban az Ügyfél által megadott adatokat, amelyek a honlap látogatásával összefüggésben kerülnek a Szolgáltató nyilvántartásába, és a továbbiakban természetes személyekkel már nem kapcsolathatók össze, a Szolgáltató kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos üzleti ügyek lebonyolításához, elemzési- és oldalfejlesztési célokra, esetlegesen honlap-látogatási statisztikák készítésére használja fel.

Az Emark Online Áruház látogatása során az Ügyfél adatainak mindenkori felelős kezelője a Zamur Kft. Jóllehet a honlap üzemeltetéséhez külső szervezetek támogatását veszi igénybe (AteDin Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Székhely: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy 11. 3/5, ) amely szervezet a portál programozási, szerkezeti, arculati és karbantartási tevékenységet végzik. A webáruház látogatásával összefüggésben kezelt személyes adatokhoz azonban már kizárólag a z Emark saját munkatársai férhetnek hozzá feladatuk ellátása, és az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatások teljesítésének érdekében. Az Ügyfél adatainak tárolása az Adatkezelő birtokában lévő adathordozón történik.

A Szolgáltató ellenben nem vállal semmilyen felelősséget/kötelezettséget az Internet jellegéből adódó és az Ügyfél adataiban megjelenő technikai hibákért, elírásokért!

 

3.4. Regisztráció és regisztráció törlése:

A weboldalon található Regisztráció menüpont alatt és az ott található adatlap kitöltésével kerül sor a regisztrációra.

A regisztrációs lapon megadott adatok automatikusan bekerülnek a Szolgáltató adatbázisába, amelyeket mindaddig nyilván tart, amíg az Ügyfél az adatkezelés abbahagyását nem kéri, vagy regisztrációját nem törölteti. A regisztráció törlése írásban, az Ügyfél személyes azonosítására alkalmas adatait tartalmazó postai vagy elektronikus levélben (a moharos@lay-hungary.hu e-mail címen), illetőleg telefonon bármikor, korlátozás nélkül, ingyenesen és indoklás nélkül kezdeményezhető. A beérkező kérést követően a Szolgáltató a regisztrációt azonnal megszünteti, az Ügyfél adatait pedig törli nyilvántartásából és az adathordozójáról.

 

3.4.1. A regisztráció során felmerülő hibák:

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfél által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve az ebből adódó egyéb hibákért.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy nem a Szolgáltatónak felróható okból az illetéktelenek számára hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség.(!) Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Emark ügyfélszolgálati telefonszámain vagy e-mail címein van lehetőség.

 

3.5. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés elsődleges célja az Emark számára, a felhasználói egyértelmű beazonosítása, tájékoztatása, valamint a személyükre szabott szolgáltatások biztonságos formában történő működtetése, ideértve a személyre szabott reklámok megjelenítése és a vásárlói kedvezmények kezelését is.

 

3.6. Az adatvédelmi szabályok jogi háttere:

Az adatvédelmi szabályok kialakítása során az Emark figyelembe vette az adatkezelésre és az Ügyfél jogaira vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 

  • A személyes adatok védelméről, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényt.
  • A szerződéskötés általános szerződési feltételeiről és az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó 2013. évi V. törvény XV-XVI. fejezetét.
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

 

3.7. Hírlevelek és ajánlatok:

A regisztrációs űrlap kitöltése során, a 2008. évi LXVIII. törvény 6. §-a, azaz a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szó rendelkezés értelmében, amennyiben az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy részére a z Emark ajánlatairól és újdonságairól értesítéseket küldjön, a későbbi megkeresések céljából adatait mindaddig nyílván tartja, míg az Ügyfél az adatkezelés abbahagyását nem kéri, vagy regisztrációját nem törölteti.

Ha az Ügyfél a regisztrációs lapon vagy később a weboldalon feliratkozik az Emark hírlevél szolgáltatására, hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott e-mail címére a Szolgáltató weboldallal kapcsolatos híreket és egyéb, hozzá kapcsolódó tájékoztatásokat küldjön mindaddig, ameddig a hírlevélről le nem iratkozik.

 

3.8. Vírusvédelem:

Az Emark,  mint információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot az Ügyfél részére, azonban javasolja, hogy felhasználói is tegyék meg az alapvető és szükséges óvintézkedéseket. Vagyis használjanak friss biztonsági frissítéssel rendelkező vírus és kémprogramok ellen védelmet nyújtó szoftvereket az otthoni, illetve saját számítógépükön. Továbbá az Emarkon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az alapvető Internet technikai és műszaki korlátok ismeretét, illetve a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Egyúttal az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. A z Emark nem felelős semmilyen műszaki vagy technikai kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be az Ügyfél készülékén.

 

3.9. Jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben az Ügyfél úgy érzi, hogy a Sz Emark üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH) segítségét is a 2011. évi CXII. törvény szabályai szerint. További információ a NAIH honlapján található.

 

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

4.1. A megrendelhető termékek köre:

A Szolgáltató kínálatában szereplő, az Ügyfél által megrendelhető, megvásárolható termékek köre az Emark weboldalán és hírleveleiben tekinthetők meg. A z Emark által forgalmazott termékek leírásában a Szolgáltató törekszik a lehető legszélesebb és legpontosabb információkkal szolgálni az adott termékről. Az előfordulható adatrögzítési hibákat a tudomására jutást követően, a lehető leghamarabb pontosítja, illetve javítja. Az egyes termékek specifikációja és ára az adott árucikk linkjére kattintva érhetők el. A termékek dokumentációja tartalmazza a rövid és részletes leírásukat, anyagösszetételüket, kiszerelésüket és felhasználási területeiket. 

4.2. Megrendelhető termékek vételára:

Az Emark által forgalmazott termékek vételára minden esetben az adott árucikk mellett, magyar forintban feltüntetve, az általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételárban (nettó ár + ÁFA) megadva szerepel. A termékek vételára azonban nem tartalmazza a szállítás költségét.

A Szolgáltató fenntartja z Emarkon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy az Ügyfél részéről történt vásárlás-elfogadást követően, az esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató ellenben nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális (pl. “0″ Ft-os vagy “1″ Ft-os) árért. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a z Emarkon  feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem felajánlhatja az Ügyfélnek a termék helyes áron történő kiszállítását, amelynek ismeretében az Ügyfél szabad döntése szerint megrendelheti a helyes áron a terméket, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény, illetve terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.

4.3. Szállítási és fizetési feltételek:

A Szolgáltató a megrendelt árut igény szerint házhoz szállíttathatja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. A házhozszállítás díja a csomag méretétől, súlyától és a szállítás módjától függő mértékben változhat, amit a vásárlás folyamán jól láthatóan tűntet fel az Ügyfél előtt.Megrendelés esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli, melynek díja a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi, és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására azonban nincs mód.A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja, amelynek módosítása a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A megrendelés leadást követően a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet a kiszállítás napjáról, amely azonban nem konkrét időpontot jelöl. Meghatározott órára történő kiszállítást ugyanis a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat az Ügyfélnek még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálnia.

A megrendelt terméket az Ügyfél személyesen, plusz költségek felszámolása nélkül is átveheti a Szolgáltató herceghalmi telephelyén.

Az Emarkon leadott rendeléseket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

 5. A rendelés és vásárlás menete:

Az Emarkon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A megrendelés és szerződéskötés minden esetben magyar nyelven történik.

5.1. A megrendelés leadása:

Az Ügyfél a Szolgáltató weblapján található, az általa megrendelés szándékával kiválasztott terméket a „kosárba” helyezve (a regisztráció kihagyása nélkül is), megjelölve ezzel egyidejűleg az általa megrendelni kívánt darabszámot történik. A „kosár” tartalmazza az Ügyfél által kiválasztott termékeket, azok darabszámát, egységárát, a szállítással kapcsolatos költségeket és a fizetendő végösszeget. A megrendelőlap szükséges rovatainak kitöltését követően a „megrendelés" ikonra kattintva az Ügyfél leellenőrizheti az általa megadott, a megrendeléssel és személyes adataival kapcsolatos valamennyi információt. Amennyiben az adatokat az Ügyfél a valóságnak megfelelőnek találta, úgy a „megveszem" ikonra kattintva elküldheti megrendelését a Szolgáltatónak. Amennyiben az Ügyfél az adatokon változtatni kíván, úgy a „kosár tartalma" ablakra kattintva visszaléphet a megrendelőlaphoz, és elvégezheti a szükséges módosításokat, javításokat. A megrendelés elküldését követően, a Szolgáltató visszaigazolásáig az Ügyfél azonban még módosíthat, javíthat megrendelésén.

 

5.2. A megrendelés elfogadása, kikötései:

A megrendelő adatlap valamennyi kötelezően és helyesen kitöltött mezőjének, a beírt adatok Ügyfél által történt ellenőrzését és megerősítését követően, majd a megrendelést a Szolgáltató részére elektronikus úton történt elküldésével, végül a Szolgáltató írásos, elektronikus úton történő rendelés visszaigazolásával minősül elfogadottnak.

Azonban a megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul és a valóságnak megfelelő, helyes információkkal töltötte ki.

Ezzel együtt, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az Ügyfél (a vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglaltak hitelessége kétséges, megkérdőjelezhető vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést törölje. A Szolgáltató megrendelést természetes személyek esetén csak nagykorú, bejelentett magyarországi lakcímmel és telefonszámmal rendelkező személyektől, cégek és vállalkozások esetén Magyarországon bejegyzett székhellyel és/vagy telephellyel, továbbá kiszállítási címmel rendelkező jogi személytől, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől fogad el. Más nevére szóló megrendelést a Szolgáltató nem teljesít.

5.3 Megrendelés feldolgozása:

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-15 óráig történik. Azonban az Ügyfél számára a megjelölt időponton kívül is lehetősége van a megrendelése leadására, de amennyiben az a munkaidő lejárta után vagy munkaszüneti napon történik, feldolgozására már csak az azt követő munkanapon kerül sor.

A Szolgáltató a megrendelés létrejöttét és tartalmát, a hozzáférhetővé válását követő 48 (negyvennyolc) órán belül elektronikus levél küldésével visszaigazolja az Ügyfél email címére a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben a Szolgáltató visszaigazolása nem érkezik meg az Ügyfél részére a megszabott 48 (negyvennyolc) órán belül, úgy az Ügyfél mentesül minden hátrányos jogkövetkezmény vagy a vásárlási kötelezettség alól.

Rendelés leadásakor néhány percen belül automatikusan foglalásba kerül az adott termék a Szolgáltató raktárkészletéből, illetve beszerzési listára, amennyiben nincs elegendő belőle raktáron.

Amennyiben az Ügyfél a megrendelőlapot hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap, mely tájékoztatja őt a hiba okáról, és a kitöltési hiba folytán az ajánlati kötöttség létre nem jöttéről.

5.4. A megrendelés visszaigazolása:

A megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza az Ügyfél által megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, a szállítás és az Ügyfél által kiválasztott fizetés módját, a termék árát és a szállítási költséget, valamint a Szolgáltató által vállalt várható szállítási határidőt.

A Szolgáltató a tudomására jutást követően minden esetben haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet, ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, vagy ha azt nem tudja a rendelés visszaigazolásban megadott határidőben leszállítani. A Szolgáltató a fenti körülményekről és a módosult szállítási határidőről legkésőbb az eredeti szállítási határidőig írásban tájékoztatja az Ügyfelet. A Szolgáltatói tájékoztatás megérkezését követő 48 (negyvennyolc) órán belül az Ügyfél köteles jelezni, ha a megrendeléstől a továbbiakban el kíván állni. A megrendelés fenntartásához az Ügyfélnek külön nyilatkoznia viszont nem szükséges. Amennyiben viszont az Ügyfélnek előreláthatólag nem felel meg az általa megrendelt termék várható kiszállítási és átvételi ideje, jelezni köteles a Szolgáltató felé.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb szállítási problémáért - például, ha az Ügyfél által megadott címen semmilyen módon nem érhető el, a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy Szolgáltató a megrendelés során az Ügyfél számára minden esetben lehetőséget biztosít az adatok leellenőrzésére.

5.5. A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja:

A megrendelt termékek személyes átvétellel illetve házhoz szállítással rendelhetők meg. Személyesen, előre utalással lehet az ellenértéket kifizetni.

Utánvéttel, a megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell készpénzben kifizetni.
Előre utalással, egy előzetesen kiküldött proforma számla alapján. Az összeg a Szolgáltató bankszámlájára érkezését követően. a Szolgáltató gondoskodik a szállítás megkezdéséről.
Kártyás fizetéssel UNICREDIT FELÜLETEN.

 

Házhoz szállítás esetén az Emark megrendeléseit a Szolgáltatóval szerződésben álló futárszolgálat teljesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban történik. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg.

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja az Ügyfelet terheli. A termék újra küldését azonban kizárólag a csomag és az előző szállítás valós költségeinek előre történő átutalása után áll a Szolgáltató módjában ismételten elindítani! (!)

 

6. Elállási jog:

6.1. Az elállás jogi szabályozása:

Az áru megvásárlását és a szerződéskötést követően, a 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelete értelmében, az Ügyfél 14 (tizennégy) naptári napon belül szabadon és következmény nélkül lemondhatja a szerződést. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Erre elektronikus levélben, az Emark e-mailcímén vagy telefonon van lehetőség.

 

6.2. Az elállás és termék visszaküldésének feltétele, menete:

A kiszállított termék már visszaszolgáltatását, vagy a visszaküldés minden kétséget kizáró leigazolását követően, a z Emark haladéktalanul, de legkésőbb az elállás tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az Ügyfél számára, az általa korábban ellenszolgáltatásként megfizetett termék teljes árát, az általa igénybe vett fizetési módon, átutalással vagy készpénzben, illetve a vele történő, előzetesen egyeztetett módon. A visszaküldés akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha az Ügyfél a terméket még a 14 (tizennégy) napos határidő lejárta előtt visszaküldte. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent az Ügyfél számára, a termék visszajuttatásáról azonban neki kell gondoskodnia, illetve az ezzel kapcsolatos költségek is őt terhelik. Kivételt képez, ha a Szolgáltató magára vállalja a termék visszaküldésének költségeit. A termék visszaérkezéséig a Szolgáltatót megilleti a pénzvisszatartás joga, kivéve, ha korábban vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

6.4. Az Ügyfelet megillető elállási jog kivételei:

Csak eredeti, sérülésmentes és hiánytalan tartalmú terméket – a kiállított számlával együtt – küldhet vissza az Ügyfél a Szolgáltató címére. Az Ügyfél tehát nem gyakorolhatja elállási- és visszaküldési jogát, ha az átadást követően már felbontotta és használta az adott terméket.

Csökkentett értékű termékek esetében (pl. csomagolás sérült, egyedi engedéllyel felhasználható, lejárt szavatosságú termékek, illetve az Ügyfél kifejezett kérésére előállított, a személyére szabott termékek) az elállási jog nem érvényes.

 

7. Műszaki szaktanácsadás:

A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításokból lehet részletesen megismerni.

Telefonon: +36 20 9 610 471

 

8. Jótállási kötelezettség:

Szolgáltató az Ügyfelet előzetesen tájékoztatja a termék eltarthatósági idejéről, mely időpontig a tárolási feltételek betartása mellett a termék kellő szakértelem mellett feldolgozható. A termék eltarthatósági ideje a terméken feltüntetésre kerül nyomtatással vagy külön címkén.

9.Panaszkezelés:

A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján:

(1) A Szolgáltató az Ügyfél kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a) az Ügyfél nevét, címét,

b) a termék megnevezését, vételárát,

c) a vásárlás időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) az Ügyfél által érvényesíteni kívánt igényt,

g) a kifogás rendezésének módját.

(2) Ha a kifogás rendezésének módja az Ügyfél igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.

(3) A jegyzőkönyv másolatát az Ügyfélnek át kell adni.

(4) Ha a Szolgáltató az Ügyfél igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni az Ügyfelet.

Az Ügyfél a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 (harminc) napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja az Ügyfelet. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató az Ügyfél által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult, és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

 

10. Vegyes rendelkezések:

A Szolgáltató és az Ügyfél a vitás ügyeket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a vitás kérdések rendezése kizárólag tárgyalásos úton lehetséges, a szerződő Felek értékhatártól függően, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető jogvitákra nézve kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességeit.

Az Emark Online Webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta, és elfogadta a Webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket, és annak minden pontjával egyetért!

 

Budapest, 2016.08.30. -től hatályos